ശ്രീ.തോമസ്‌ കെ തോമസിനെ -കനേഡിയൻ കാത്തെലിക് സ്കൂൾ ബോർഡ് ഓഫ് ഡയരക്ടർ ആയി തിരഞ്ഞെടുത്തു

Patrick J Daly President of OCSTA; Thomas K Thomas in Board of Directors of CCSTA. Congratulations!!
——————————

Patrick J. Daly, Chair of the Hamilton-Wentworth CDSB, has been elected President of Ontario Catholic School Trustees’ Association ( OCSTA) at the Association’s 86th Annual General Meeting held on April 29, 2016. Mr. Daly has extensive experience as a provincial education leader having served as a former president of the Association from 1996-1998.

Dufferin-Peel CDSB trustee, Thomas Thomas was elected by the membership to represent OCSTA on the Board of Directors of the Canadian Catholic School Trustees’ Association (CCSTA). Mr. Thomas was also appointed to the OCSTA Board of Directors for the 2016-2018 term. He is serving the DPCDSB for the 4th term as the School Board Trustee.

Serving with Mr. Daly on the OCSTA executive is Bruce-Grey CDSB Chair, Beverley Eckensweiler who was acclaimed to the position of OCSTA Vice-President, and OCSTA’s immediate past-president, Niagara CDSB trustee Kathy Burtnik.

The following trustees were appointed to the OCSTA Board of Directors for the 2016-2018 term:

Region 6 (Toronto CDSB): Ann Andrachuk and Michael Del Grande

Region 7 (Dufferin-Peel CDSB): Mario Pascucci and Thomas Thomas

Region 8 (York CDSB): Carol Cotton

Region 12 (Ottawa CSB): Mark Mullan

News By :Webmalayalee..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *