സോളാർ റിപ്പോർട് -ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യമന്ത്രിയ്ക്ക് കത്തയച്ചു

സോളാർ ജുഡീഷൻ റിപ്പോർട്ടിന്റെ കോപ്പി ആവശ്യപ്പെട്ടു ഉമ്മൻ ചാണ്ടി മുഖ്യ മന്ത്രിക്കു കത്തയച്ചു.
കത്തിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം SOLAR – LETTER TO CM

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *